English   Français   Türkçe  

Güncellenme Tarihi:

ÜNÝVERSÝTE ADAYLARINA

Galatasaray Üniversitesi devlet üniversitesidir. Harç ve öðrenim ücreti alýnmamaktadýr.

Üniversite adaylarý ayrýntýlý bilgi için bu siteyi inceleyebilir.

Lütfen mezun sayfamýzý ziyaret ediniz.

Matematik Bölümü hakkýnda sýkça sorulan sorular.


Tanýtým Videosu 1

Tanýtým Videosu 2

Tanýtým Videosu 3

Tanýtým Videosu 4


MATEMATÝK BÖLÜMÜ

fl

Matematik lisansý yapmanýn en cazip yaný, kariyer tercihini erteleme imkaný sunmasýdýr. Bu sebeple, lisans programýmýz, öðrencilerine pür ve uygulamalý matematik temeli vererek, iktisattan mühendisliðe ve eðitime kadar uzanan farklý disiplinlerde yüksek lisansa hazýrlamayý hedeflemektedir. Akademik kariyerine matematikte devam etmekisteyen öðrencilerin araþtýrmacýlýða adým atmalarýna yardýmcý olmak üzere özel bir rehberlik hizmeti sunulmaktadýr. Öte yandan mezuniyetin hemen ardýndan iþ hayatýna atýlmak isteyen öðrencilere yönelik dersler de programda mevcuttur.

Ýlk iki senesinde pür matematik derslerinin yaný sýra, bilgisayar derslerinin de yer aldýðý ders programýnda, üç ve dördüncü sýnýflarda önemli oranda uygulamalý seçmeli dersler vardýr. Matematiksel finans ve istatistik uygulamalarý gibi bazý dersler, sektör çalýþanlarý ve yöneticileri tarafýndan verilmekte ve öðrencilerin iþ hayatýna geçiþine katký saðlamaktadýr. Bu seçmeli dersler, öðrencinin talebi doðrultusunda üniversitenin diðer bölümlerinde verilen derslerle ve mesleki stajlarla da desteklenebilir.

Meslek imkanlarý hakkýnda, bölüm internet sayfasýnda elektronik adresleri verilen mezunlarýmýza danýþarak bilgi alýnabilir.

Yirmi kiþiyi aþmayan sýnýflarda eðitim veren bölümde, öðretim görevlileriyle doðrudan iletiþimde bulunma imkaný bulunmakta ve öðrencilerinin özgüvenini ve yabancý dillerde iletiþimini geliþtirmesine yardýmcý olmaktadýr. Lisans programý, öðrencilerin kendi baþlarýna araþtýrma ve öðrenme yeteneklerinin geliþtirmeye odaklanmýþtýr. Beþinci yarýyýldan itibaren, her öðrenci, kendi gelecek hayalleri ve yetenekleri gözönüne alýnarak seçmeli derslere sevk edilmektedir. Bu amaçla hazýrlanan bitirme tezine özel bir önem verilmekte ve tasarlama, hazýrlama ve sunma aþamalarý danýþman öðretim üyesi tarafýndan adým adým izlemektedir.

Matematik Bölümü, Erasmus deðiþiminden en fazla öðrencinin yararlanmasýndan yanadýr. Üçüncü sýnýftan itibaren bir veya iki yarýyýlý bir Avrupa üniversitesinde geçirmek mümkündür. Bu imkandan öðrencilerimizin en iyi þekilde yararlanmasý için, eðitim aðýrlýkla Fransýzcadýr ve seçmeli derslerin bir kýsmý Ýngilizce yapýlmaktadýr.

Akademik kadrosu yerli ve yabancý öðretim üyeleri ve misafir araþtýrmacýlar tarafýndan desteklenen matematik bölümü, haftalýk araþtýrma seminerleri ve her yýl düzenlenen bilimsel toplantýlarla araþtýrmacý niteliðini canlý tutmaktadýr. Bu sebeple uluslararasý tanýnýrlýðý yüksek bir bölümdür. Bölüm bünyesinde Tübitak ve Galatasaray Üniversitesi araþtýrma projeleri yürütülmekte bu projeler çerçevesinde baþarýlý öðrencilere burs saðlanabilmektedir.

Matematik Bölümü Pür Matematik Yüksek Lisans programýný da yürütmekte ve önümüzdeki dönemde bir doktora programý açmayý hedeflemektedir.


Galatasaray Üniversitesi Hakkýnda

fl

Yerleþkesi Ortaköy'de bulunan Galatasaray Üniversitesi Ýstanbul'da merkezi bir konuma sahiptir ve þehrin kültür, tarih ve sanat odaklarýna çok yakýndýr.

Yurt içinden ve dýþýndan seçkin öðrencileri aðýrlayan Üniversite'nin saðladýðý çok kültürlü ve çok dilli ortam ve öðrenci klüpleri gibi sosyal imkanlar, lisans eðitimiyle geçireceðiniz süreyi en iyi þekilde deðerlendirme fýrsatý sunmaktadýr.

Bir devlet kurumu olan Galatasaray Üniversitesi, Fransýz ve Türk devletleri tarafýndan kurulmuþtur. Her iki tarafýn öðretim üyeleriyle desteklenen saðlam akademik kadrosu ile uluslararasý ölçütleri karþýlayan bir eðitim sunulmaktadýr.

Galatasaray Üniversitesinin öðretim dili Fransýzca olup Ýngilizce eðitimi de verilmektedir.

Ulaþým

fl

Galatasaray Üniversitesi Beþiktaþ ve Ortaköy'e 10-15 dakikalýk yürüme mesafesindedir. Otobüsle ulaþým için sahil yolunda çalýþan tüm otobüslerden yararlanýlabilir. Kabataþ yönünden kalkan 22 (Kabataþ - Ýstinye - Dereiçi), 22RE (Kabataþ - Reþitpaþa), 25E (Kabataþ - Sarýyer) ve Taksim yönünden hareket eden 40 (Taksim - Sarýyer), 40T (Taksim - Ýstinye - Dereiçi), 42T (Taksim - Bahçeköy), DT1 (Taksim - Ortaköy Dereboyu), DT2 (Taksim - Ortaköy Dereboyu) otobüsler kullanýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için iett sayfalarýna bakabilirsiniz.

Anadolu yakasýndan ulaþmak için en kolay yol ise Kadýköy veya Üsküdar'dan deniz yolu iledir. Kadýköy ve Üsküdar'dan Beþiktaþ'a ÝDO Þehir Hatlari vapurlarý ile ulaþabilirsiniz. Ayrýca Üsküdar vapur iskelesinin hemen yanýndan Beþiktaþ'a sýk aralýklarla deniz motoru seferleri de yapýlmaktadýr.

Atatürk Havalimanýndan ulaþým için Havaþ otobüsleri ile Taksim'e gelip otobüs ya da taksi tercih edilebilir. Sabiha Gökçen havaalanýndan ulaþým için de Havaþ otobüsleri kullanýlabilir.

Esenler otogardan tramvay ile Kabataþ'a ulaþabilirsiniz. Kabataþ'tan yukarýdaki otobüs hatlarýný kullanabilirsiniz.