Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi’nde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde
yapılan eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı
notunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 34 üncü maddesine ve 23/5/2013 tarih ve 28655 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğindeki esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş
yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini
sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama birimlerinden her birini,
c) Dekan: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığını,
d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak
kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin
akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek
olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,
e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesini,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim
Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıflarını,
h) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991
sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin Olarak Fransız
Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar
Kurulunun 95/7434 sayılı kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız
Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan
1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli
mektupları;
ı) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
i) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler, Değişim Programları

Kayıtlar

MADDE 5 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı bölümlere kayıt
yaptırabilmek için öğrenciler, ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre
kayıt hakkını kazanmış olmak ve yeterli Fransızca seviyesine sahip olduklarını belgelemek ya
da Fransızca Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da
öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde
düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

Kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde dondurulabilir.
Kayıt dondurma süreleri ve kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazaretler 23/5/2013 tarih ve
28655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 7. Maddesinin ilgili bendleriyle düzenlenmiştir.
(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama
hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı
tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/dönemin
başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler

MADDE 8 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerine yatay geçişle
öğrenci kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili
bölüm başkanlığının önerisi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim
Kurulunun onayı ile belirlenmiş ve ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır.
(2) Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek
yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans mezunları hakkında, Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Üniversite içi yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri arasında yatay
geçiş yapma koşulları, kontenjanları ve bu başvuruların nasıl değerlendirileceği ilgili akademik
yılın başında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla
belirlenir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin ayrıldığı akademik birimde geçirdiği
süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 10 – (1) 23/5/2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Galatasaray
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesindeki esaslara dayanarak
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilgili akademik yıl başında oluşturulan Çift Anadal
Komisyonu çift anadala ve yandala taraf bölümler için çift anadal ve yandal programlarını
belirleyerek Dekanlığa önerir. Fakülte Kurulunca değerlendirilen öneri Senatonun onayına
sunulur. İlgili programların kontenjanları ilgili akademik yılın başında Fakülte Yönetim
Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya
yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim
programlarından yararlanabilirler. Değişim programlarına başvuru koşulları, ilgili bölümler
tarafından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Değişim programlarının
uygulanması, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli

MADDE 12 — (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde bölümlerin ders
programları yarıyıllık olarak ve ders geçme esasına göre düzenlenir.
(2) Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur.
(3) Öğretim yılında geçerli olan akademik takvim Üniversite Yönetim Kurulunca her yıl
belirlenir ve ilan edilir.
(4) Yaz dönemi öğretimi yürürlüğe konduğu takdirde bu öğretime ilişkin hükümler saklı
tutulur.

Öğretim süresi

MADDE 13 — (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinde yapılan
öğretim sekiz yarıyıllıktır. Bu hususta 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Ders kredileri ve öğretim programları

MADDE 14 – (1) Ders kredileri, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen
kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Fakülte Kurulunun önerisi ve
Senato kararıyla belirlenir. Fakülte ders programları, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS
ders alabileceği şekilde düzenlenir. Öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı
değerlendirme yöntemi, ilgili kayıt dönemi öncesinde dersi veren öğretim elemanı tarafından
Dekanlığa bildirilir.
(2) Öğretim programları, bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda teorik derslerden,
uygulamalardan, stajlardan, bitirme tezlerinden veya projelerinden oluşur.
(3) Hangi dersler için uygulama veya staj yapılacağı ilgili bölümün önerisiyle Fakülte
Kurulu tarafından belirlenir. Staj zorunluluğu olan programlarda öğrenciler, ilgili bölüm
kurulunun onaylayacağı kurumlarda staj yapabilirler.

Zorunlu, seçmeli ve ön şartlı dersler

MADDE 15- (1) Öğretim programlarında yer alan dersler zorunlu veya seçmeli derslerdir.
(2) Zorunlu dersler, Yükseköğretim Kurulu veya Senato tarafından belirlenen ve
Üniversite’ye kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ortak zorunlu dersler ile ders
programlarında ilgili bölüm için zorunlu olduğu belirtilen derslerdir.
(3) Seçmeli dersler, zorunlu olmayan bölüm dersleri ve bölüm dışı derslerdir.
(4) Ön şartlı ders, alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan bir veya birkaç derste başarılı
olunmuş olması şartı aranılan derstir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar ilgili bölümün ders
programlarında belirtilir.

Danışmanlık

MADDE 16 – (1) Her öğrenci için ilgili bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu
kararıyla bir danışman atanır. Danışmanın görevi, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya
çıkarmak, akademik durumunu izlemek, kayıt yenilme, ders ekleme ve bırakma gibi işlemlere
rehberlik etmek ile üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda öğrenciye yardımcı olmaktır.
Öğrencinin bir yarıyılda alacağı dersler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile
kesinleşir.

Kayıt yenileme

MADDE 17– (1) Öğrencilerin kayıtları her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen
süre içinde yenilenir. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara
giremez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Öğrencinin kaydını yenileyebilmesi için gerekiyorsa öğrenci katkı payını ödemesi ve
ilgili yarıyılda alacağı derslerin, ders programları, öğrencinin akademik durumu ve bu
yönetmelik hükümleri dikkate alınarak danışman tarafından belirlenmesi gerekir. Ders listesi
danışmanı tarafından onaylanmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemini tamamlayamazlar.

Devam Zorunluluğu

MADDE 18- (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları tüm teorik ders ve uygulamalara, toplam
saatin en az %70’i oranında devam etmeleri zorunludur. En az %70 devam şartını sağlayamayan
öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez. Öğrencinin derse devamını
dersi veren öğretim elemanı denetler. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu ve bütünleme
sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi ilgili öğretim elemanı tarafından sınav
döneminden bir hafta öncesinde Dekanlığa verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirme Sistemi ve Sınavlar

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Derslere kayıtlı öğrencilerin başarı durumları yarıyıl içi çalışmalar ile
yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları gözetilerek belirlenir. Sınavların, yazılı, yazılı
ve sözlü, veya uygulamalı olmak üzere hangi yöntemlerle yapılacağı ve başarı notunun nasıl
hesaplanacağı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek yarıyıl başında Dekanlığa
bildirilir.
(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezun olamayan ve yazılı talepte bulunan öğrenciye
Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği takvim gözetilerek ilgili dersten sınav hakkı verilir.

Yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 20 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav, ara
sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir
defa yapılır. Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmalardaki başarı durumları yarıyıl sonu sınavlarından
önce ilan edilir.
(3) Fakülte yönetim kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen
tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı
neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde öğrenciler tarafından
Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile
belgelendirilmesi gerekir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin

MADDE 21 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları, Dekanlık
tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca
onaylanan sınav programlarına göre yapılır. Sınav programları sınavlardan en az yedi gün önce
ilan edilir.
(2) Öğrencilerin sınavlara sınav programlarında belirtilen tarih ve saatlerde girmeleri ve
öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
(3) Bir dersin sınavını düzenlemekten, yönetmekten ve sınav sonuçlarını değerlendirmekten
dersi veren öğretim elemanı sorumludur. Sınavın uygulanmasıyla ilgili yardıma ihtiyaç duyan
öğretim elemanı talebini sınavdan bir hafta önce Dekanlığa bildirebilir. Sınavların gerektiği gibi
yapılabilmesi için Fakültedeki tüm öğretim elemanları gerekirse Dekanlık tarafından
görevlendirilebilir.
(4) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine
geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin
durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(5) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre
sonunda, sınav belgeleri ilgili akademik birim yönetimi tarafından imha edilir ve durum bir
tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar
saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ve varsa diğer yarıyıl içi
çalışmalarındaki notlar ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı
ortalamasına göre hesaplanır. Bütünleme sınavı notu yarıyıl sonu sınavı notunun yerine geçer.
(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, yüzde %60’tan fazla olamaz.
(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı
düzenlenmez.
(4) Başarı notları dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel
dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir.
Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu
alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına
bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.
Sınav sonucuna itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının
ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak, ilgili belgelerin maddi
hata yönünden incelenmesini isteyebilir.
(2) Dekanlık itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon
değerlendirme sonucunu en geç on gün içinde Dekanlığa bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme

MADDE 24 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik
kazanması.
(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Dekanlığa bir dilekçe ile başvurur.
Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir.
Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir
fotokopisi dosyasında saklanır.

Ön lisans diploması

MADDE 25 – (1) Öğrencilere, Fakülteye bağlı bölümlerde ilk dört yarıyılın bütün
derslerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda
herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi halinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisans diploması

MADDE 26 – (1) Fakülteye bağlı bölümlerin öğretim programında yer alan 240 AKTS
kredilik zorunlu ve seçimlik derslerde başarılı olan öğrenci öğrenimini tamamlar. Bu
öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat
hükümlerine göre, ilgili bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.
(2) Diplomaları ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektör imzalar.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 27 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci
tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle
çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle
hesaplanır.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet
belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 28 — (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar için Galatasaray
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri, bu hükümlerde
öngörülmemiş hususlar için ise Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte
Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 29 — (1) 24/07/2010 tarih ve 27651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
"Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye bağlı
bölümlere kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından
alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle
çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi saati toplamına bölünmesi
suretiyle hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 30 — (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından itibaren
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——